نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/11
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 فروردین ماه 1400 1400/02/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 بهمن 1399 1399/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 دی 1399 1399/11/07
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/09
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور1399 (حسابرسی شده) 1399/09/04
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور1399 (حسابرسی شده) 1399/09/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آبان1399 1399/09/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 مهر1399 1399/08/10
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور1399 (حسابرسی نشده)- اصلاحیه 1399/07/30
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور1399 (حسابرسی نشده)- اصلاحیه 1399/07/30
صورتهای مالي دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورتهای مالي دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 مرداد 1399 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 تیر 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 1399 (حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1399 (حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/10
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی شده) 1399/03/10
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1398(حسابرسی شده) 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/07
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی نشده) 1399/02/06
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند1398 (حسابرسی نشده) 1399/02/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 دی 1398 1398/11/06
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1398(حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آذر1398 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آبان 1398 1398/09/03
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی شده) 1398/08/20
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی شده) 1398/08/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 مهر 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده) 1398/07/24
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 مرداد 1398 1398/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 تیر 1398 1398/05/08
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 1398(حسابرسی نشده) 1398/04/26
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1398 (حسابرسی نشده) 1398/04/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/02
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی شده) 1398/03/11
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/03/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/07
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی نشده) 1398/02/07
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی نشده) 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 اسفند 1397 1398/01/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 بهمن1397 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 دی 1397 1397/11/10
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 1397 (حسابرسی نشده) 1397/10/09
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1397(حسابرسی نشده) 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آذر1397 1397/10/09
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/26
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی شده) 1397/08/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/09
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی نشده) 1397/07/25
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی نشده) 1397/07/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 تیر1397 1397/05/16
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 1397 (حسابرسی نشده) 1397/05/16
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1397 (حسابرسی نشده) 1397/05/13
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند1397 (حسابرسی شده) اصلاحیه 1397/04/12
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند1397 (حسابرسی شده) اصلاحیه 1397/04/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/08
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29  اسفند 1396 (حسابرسی شده) 1397/02/23
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/23
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی و گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1396(حسابرسی نشده) 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 دی1396 1396/11/14
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 96/09/30 1396/10/23
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 96/09/30 1396/10/23
صورت های مالی حسابرسی شده 6ماهه منتهی به 96.06.31 1396/08/15
صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96.06.31 1396/07/29
صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96.06.31 1396/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 96.06.31 1396/07/29
اصلاح صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی 96.03.31 1396/05/03
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی 96.03.31 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 96.03.31 1396/04/31
صورت های مالی حسابرسی شده 1 ماه و 5روز منتهی به 94/12/29 1396/03/28
گزارش عملکرد 1 ماه و 5 روز منتهی به 94/12/29 1396/03/23
صورت های مالی حسابرسی نشده یک ماه و 5 روز منتهی به 94/12/29 1396/03/08
صورت های مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 95/12/30 1396/02/24
صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 95/12/30 1396/02/03
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 95/12/30 1396/02/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 95/09/30 1395/10/28
صورت مالی نه ماهه منتهی به 95/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به950631 1395/09/24
صورت مالی حسابرسی شده صندوق ارزش آفرین گلرنگ شش ماهه منتهی به950631 1395/09/24
صورت مالی حسابرسی نشده صندوق ارزش آفرین گلرنگ شش ماهه منتهی به950631 1395/08/02
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به950631 1395/08/02
صورت مالی سه ماهه 1395/04/28