نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/08 - امیدنامه 1400/02/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/08 1400/02/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/02/18 1400/02/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/02/08 1400/01/29
تغییر صاحبین امضای مجاز 1399/12/20 1400/01/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/10 - امیدنامه 1399/12/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/10 - اساسنامه 1399/12/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/10 1399/12/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 99/12/10 1399/11/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/22 - امیدنامه 1399/09/25
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/22 1399/09/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 99/09/22 1399/09/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/02 - امیدنامه 1399/07/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/02 1399/07/02
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ - مورخ 1399/05/25 1399/06/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 99/07/02 1399/06/22
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 1399/05/08-تغییر نام صندوق 1399/06/05
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( امیدنامه) مورخ 99/04/23 1399/05/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 - امیدنامه 1399/05/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/25 1399/05/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/08 - اساسنامه 1399/05/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 99/05/25 1399/05/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/08 1399/05/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/23 - امیدنامه 1399/05/08
دعوت به مجمع مورخ 99/05/08 1399/04/25
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر متولی) مورخ 981129 1399/04/25
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر آدرس) مورخ 990319 1399/04/25
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( امیدنامه) مورخ 990319 1399/04/25
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( اساسنامه) مورخ 990319 1399/04/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/23 - امیدنامه 1399/04/24
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/23 1399/04/24
دعوت به مجمع مورخ 99/04/23 1399/04/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/19 1399/03/19
آگهی دعوت به مجمع 1399/03/19 1399/03/07
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/02/17 1399/02/20
آگهی دعوت به مجمع 1399/02/17 1399/02/06
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر امیدنامه) مورخ 981129 1398/12/26
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر اساسنامه) مورخ 981129 1398/12/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/11/29 1398/11/29
آگهی دعوت به مجمع در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار مورخ 1398/09/23 1398/09/13
تصویب مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/05/26(تغییر ماده 3-1) 1398/06/12
تصویب مجمع تغییر امضا داران مجاز 1398/06/10
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تصویب مفاد ماده 3-1 امیدنامه مورخ 1398/05/26 1398/05/14
تصویب مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/05/07(تغییر ماده 11) 1398/05/09
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تصویب مفاد ماده 11 امیدنامه مورخ 1398/05/07(اصلاحیه) 1398/05/08
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تصویب مفاد ماده 11 امیدنامه مورخ 1398/05/12 1398/05/02
تصویب مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/04/15(رعایت ابلاغیه 12020112) 1398/05/01
تصویب مجمع اساسنامه ای مورخ 1398/04/15(تغییر ماده 19 و 17 اساسنامه + رعایت ابلاغیه 12020112) 1398/05/01
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/15 1398/04/15
تصویب مجمع اسانامه ای مورخ 1398/03/25(تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1397) 1398/04/11
تصویب مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/03/25(حق عضویت در کانون ها + تغییر در ترکیب دارائی ها) 1398/04/11
تصویب مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/10/25 1398/04/10
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تصویب مفاد ماده 17 و 19 اساسنامه 1398/04/04
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/25 1398/03/25
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تصویب صورت های مالی و تمدید 1398/03/12
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 30 دی1397 (تغییر آدرس) 1397/12/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 07 آذر 1397 (تمدید مدت فعالیت)اصلاحیه 1397/11/14
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/30 1397/11/07
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق 1397/10/19
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 07 آذر 1397 (تعیین حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و 3. تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز) 1397/09/14
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 07 آذر 1397 (تمدید مدت فعالیت) 1397/09/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/06
آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 14 آذر 1397 1397/08/29
آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 07 آذر 1397 1397/08/26
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 21 شهریور 1397 (تغییر صاحبین امضا) 1397/08/21
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 21 شهریور 1397 (تصویب ماده 19 و بند (و) ماده 22 اساسنامه) 1397/07/29
اسامی حاضرین در مجمع 21 شهریور 1397 1397/06/24
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 09 خرداد 1397 (تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر کارمزد متولی و تغییر کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار) 1397/06/17
آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 21 شهریور 1397 1397/06/10
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 09 خرداد 1397 (تصویب صورتهای مالی صندوق و تغییر حسابرس) 1397/05/16
اسامی حاضرین در مجمع 09 خرداد 1397 1397/03/09
آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ 09 خرداد 1397 1397/02/29
تاییدیه صورتجلسه مجمع به تاریخ 27 دی 1397 (تغییر کارمزد مدیر) 1396/11/28
آگهی دعوت از دارندگان واحد های ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/10/25
تایید سازمان بر مجمع موزخ 96.06.01 (تغییر هزینه نرم افزار) 1396/06/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ (تغییر امیدنامه) 96.06.01 1396/06/05
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 96.06.01 1396/06/04
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/05/24
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.30 1396/04/26
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 96.03.30 1396/04/21
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تصویب صورتهای مالی 1ماه و 5 روزمنتهی به 94.12.29) مورخ 96.03.30 1396/04/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 96.03.30 1396/04/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ (تصویب صورتهای مالی 1 ماه و 5روز منتهی به 94.12.29 ) مورخ 96.03.30 1396/04/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ (تغییرات امیدنامه ) مورخ 96.03.30 1396/04/11
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 96.03.30 1396/03/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ ( اعلام تنفس) مورخ 96.03.06 1396/03/27
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/03/23
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/03/23
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 96.03.06 1396/03/07
اعلام تنفس جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/03/06
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ 1396/02/27
تاییدیه سازمان مبنی بر تغییرات ماده 2 و 11 امیدنامه صندوق ارزش آفرین گلرنگ مورخ 95/11/02 1395/12/15
صورت جلسه تایید شده مجمع تغییرات امیدنامه صندوق ارزش آفرین گلرنگ مورخ 95/11/02 1395/12/14
صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق ارزش آفرین گلرنگ مورخ 95/11/02 1395/11/02
صورت جلسه مجمع تغییر امینامه صندوق ارزش آفرین گلرنگ 1395/07/25
صورت جلسه مجمع تغییر اساسنامه صندوق ارزش آفرین گلرنگ 1395/07/25
صورتجلسه مجمع 1394/12/04