نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/04/25

مجوز فعالیت صندوق  تا تاریخ 1398/04/25 تمدید شد