نصب همراه صندوق fundMobileApp

اطلاع رسانی در خصوص غیر فعال شدن صدور و ابطال روز 5 مرداد 1398

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند؛
با توجه به تغییر مفاد 17 و 19 اساسنامه و اعمال آن در صندوق، صدور و ابطال روز شنبه مورخ 5 مرداد 1398 غیر فعال می باشد.
و همچنین از پایان وقت اداری روز چهارشنبه 2 مرداد 1398 صدور از طریق درگاه الکترونیکی غیر فعال می باشد.
جهت اطلاع بیشتر به بخش مجامع تارنما صندوق مراجعه فرمائید.