نصب همراه صندوق fundMobileApp

تکمیل ظرفیت صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛
با توجه به تکمیل ظرفیت صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ جهت ثبت درخواست صدور در این صندوق تا اطلاع ثانوی، صرفا امکان واریز از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی (باسقف 500 میلیون ریال) مقدور می باشد.
در صورت واریز وجه از طریق حساب های بانکی و بدون هماهنگی، سودی به وجوه واریزی تعلق نگرفته و کلیه وجوه به سرمایه گذار عودت خواهد شد.