نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق ارزش آفرین گلرنگ

احتراما به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارزش آفرین گلرنگ میرساند مجمع صندوق در تاریخ ١٦/٠٦/٩٦ برگزار و  دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
١-تغییرات نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق؛
٢-حذف پیش بینی سود پرداختی ؛
٣-سایر موارد