نصب همراه صندوق fundMobileApp

بستن حساب بانک حکمت

احتراما به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارزش آفرین گلرنگ میرساند حساب بانک حکمت این صندوق بسته شده است لذا خواهشمند است مبالغ واریزی خود را به حساب بانک دی صندوق با شماره ٠٢٠٣٦٠٦٦٧٢٠٠٤واریز نمایید.