نصب همراه صندوق fundMobileApp

حذف نرخ پیش بینی سود

با توجه به اینکه پیش بینی سود از ساختار صندوق حذف شد نوع صندوق از در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار  با درآمد ثابت و بدون پیش بینی سود تغییر یافت.