نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییرات امیدنامه

تغییرات

کارمزد مدیر سالانه2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه  0.5درصد(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار همچنین اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده­های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه ( حداکثر2 %(دو درصد))سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آنها امکانپذیر است.