نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 5 در هزار(٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٧٥٠میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 0.5درصد(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار همچنین اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده¬های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه ( حداکثر2 %(دو درصد))سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آنها امکانپذیر است.
4 کارمزد متولی سالانه پانزده در هزار(٠.٠٠١٥)درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ١٢٠ میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١5٠میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 1در هزار(0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٣٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده