نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش(سهامی خاص) 1,100 %55.00
2 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ 800 %40.00
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 100 %5.00