بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,140 10.57 152,915 15.75 173,715 14.99 184,665 13.65
اوراق مشارکت 117,606 37.52 431,269 44.42 552,147 47.64 594,583 43.94
سپرده بانکی 173,896 55.48 374,197 38.54 417,961 36.06 560,066 41.39
وجه نقد 348 0.11 1,537 0.16 1,930 0.17 1,489 0.11
سایر دارایی ها -14,058 -4.48 7,290 0.75 9,283 0.8 8,125 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,551 9.75 126,729 13.05 142,846 12.32 151,915 11.23