نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 74,417 8.85 139,162 6.54 113,947 5.48 109,721 5.39
اوراق مشارکت 333,432 39.67 646,258 30.38 882,789 42.47 881,512 43.32
سپرده بانکی 428,813 51.02 1,303,421 61.28 1,052,439 50.63 1,026,076 50.42
وجه نقد 2,638 0.31 7,824 0.37 5,100 0.25 67 0
واحد صندوق 4,541 0.54 14,978 0.7 15,180 0.73 13,873 0.68
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,375 -0.4 15,424 0.73 9,299 0.45 3,806 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 58,489 6.96 133,232 6.26 113,910 5.48 109,721 5.39