بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,633 9.62 111,281 17.66 128,433 16.2 154,784 17.73
اوراق مشارکت 99,625 35.99 223,658 35.5 326,442 41.18 374,566 42.9
سپرده بانکی 163,070 58.91 290,240 46.07 331,283 41.79 333,096 38.15
وجه نقد 280 0.1 1,306 0.21 1,109 0.14 57 0.01
سایر دارایی ها -15,156 -5.47 1,560 0.25 2,179 0.27 7,186 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,386 9.17 99,693 15.82 110,264 13.91 119,596 13.7