بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,494 8.72 83,178 16.1 101,440 19.2 112,368 21.6
اوراق مشارکت 91,637 35.52 113,152 21.9 157,154 29.74 180,339 34.67
سپرده بانکی 157,165 60.93 317,982 61.54 266,869 50.5 219,592 42.22
وجه نقد 228 0.09 660 0.13 1,341 0.25 56 0.01
سایر دارایی ها -15,841 -6.14 1,579 0.31 1,229 0.23 4,800 0.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,820 8.46 77,291 14.96 95,115 18 108,761 20.91