نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 76,354 8.62 122,844 5.97 130,119 6.38 126,661 6.25
اوراق مشارکت 354,148 39.98 885,242 43.05 892,459 43.79 897,927 44.34
سپرده بانکی 450,061 50.81 1,008,142 49.02 977,257 47.95 951,625 46.99
وجه نقد 3,071 0.35 12,129 0.59 6,999 0.34 19,118 0.94
واحد صندوق 5,485 0.62 18,861 0.92 21,692 1.06 22,243 1.1
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,274 -0.37 9,171 0.45 9,684 0.48 7,409 0.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,605 6.84 114,312 5.56 114,852 5.63 111,617 5.51